د قرارداد ورکړې د تصمیم خبراوی/ اعلان تصمیم اعطای قراردا

پدې اساس د تدارکاتو قانون د دري څلویښتمې مادې (۲) یمې فقرې په نظر کې نیول سره، عمومي خبر ورکول کیږي؛ د افغانستان خوندي سندونو چاپ دولتي شرکت په پام کې لري، ددې شرکت د ۱۳۹۹ مالي کال د اړتیا وړ روغنیاتو پروژې قرارداد، په (008 AHSP/99/NCB/G-) ګڼه، د (حکمت صدیقی لوژستیکي خدمتونو) شرکت سره،  د (D-83273) ګڼه جواز په درلودولو سره، د (2,011,300) افغانیو په مجموعي قیمت قرارداد عقد کړي.  ټولو حقیقي او حکمي کسان چې پدې اړوند هر رنګه اعتراض ولري، کولای شي خپل اعتراض له لایلو سره یوځای د اعلان د خپرېدو څخه تر ۷  کلیزي/ تقویمي ورځو پورې د تدارکاتو قانون د پنځوسمې مادې سره سم، د تدارکاتو آمریت ته، د کابل ښاروالۍ د اومې ناحیه اړوند، چهلستون عمومي سړک د جنګلک فابریکې داخل د افغانستان د خوندي سندونو د چاپ دولتي شرکت وړاندې کړي. د یادونې ده چې دا خبراوی د قرارداد د عقد په معنی ندی، د یادې مودې تر پوره کېدو او نورو قانوني مرحلو تر ترېدو پورې به قرارداد عقد نشي

پدې اساس د تدارکاتو قانون د دري څلویښتمې مادې (۲) یمې فقرې په نظر کې نیول سره، عمومي خبر ورکول کیږي؛ د افغانستان خوندي سندونو چاپ دولتي شرکت په پام کې لري، ددې شرکت د ۱۳۹۹ مالي کال د اړتیا وړ روغنیاتو پروژې قرارداد، په (008 AHSP/99/NCB/G-) ګڼه، د (حکمت صدیقی لوژستیکي خدمتونو) شرکت سره،  د (D-83273) ګڼه جواز په درلودولو سره، د (2,011,300) افغانیو په مجموعي قیمت قرارداد عقد کړي