د دواطلبۍ ګڼه:007  AHSP/1402/NCB/G- د خوندي سندونو د چاپ دولتی شرکت، ټولو لیوالو داوطلبانو ته په خورا درنښت بلنه ورکوي تر څو ددې شرکت د اړتیا وړ د یو عراده هایلکس ۲۰۱۲ ماډل (صفر کیلومتر)  تیز رفتار  موټر یا معادل د هغه تدارک پروژې

د قرارداد ورکړې تصمیم خبراوی پدې اساس د تدارکاتو قانون د دري څلویښتمې مادې، (2) یمې فقرې په نظر کې نیول سره، عمومي خبر ورکول کیږي؛ د افغانستان خوندي سندونو د چاپ دولتي شرکت په پام کې لري؛ ددې شرکت اړتیا وړ د هویت

د دواطلبۍ ګڼه:004 Rebid  AHSP/1402/NCB/G- د خوندي سندونو د چاپ دولتی شرکت، ټولو لیوالو داوطلبانو ته په خورا درنښت بلنه ورکوي تر څو ددې شرکت د چاپ ماشینونو لپاره پرزه جات او مصرفي موادو پروژې تدارکاتي پروسه کې ګډون وکړي، خپل سر تړلي/ بند

د دواطلبۍ ګڼه:006  AHSP/1402/NCB/G- د خوندي سندونو د چاپ دولتی شرکت، ټولو لیوالو داوطلبانو ته په خورا درنښت بلنه ورکوي تر څو ددې شرکت د اړتیا وړ د هویت کارتونو د چاپ لپاره د ماشین تدارک پروژې تدارکاتي پروسه کې ګډون وکړي، خپل سر

د دواطلبۍ ګڼه:004 Rebid  AHSP/1402/NCB/G- د خوندي سندونو د چاپ دولتی شرکت، ټولو لیوالو داوطلبانو ته په خورا درنښت بلنه ورکوي تر څو ددې شرکت د چاپ ماشینونو لپاره پرزه جات او مصرفي موادو پروژې تدارکاتي پروسه کې ګډون وکړي، خپل سر تړلي/ بند

د دواطلبۍ ګڼه:001  AHSP/1402/NCB/G- پدې اساس د تدارکاتو قانون د دري څلویښتمې مادې، (2) یمې فقرې په نظر کې نیول سره، عمومي خبر ورکول کیږي؛ د افغانستان خوندي سندونو د چاپ دولتي شرکت په پام کې لري؛ ددې شرکت اړتیا وړ د خوندي سندونو

د دواطلبۍ ګڼه:003  AHSP/1402/NCB/G- د خوندي سندونو د چاپ دولتی شرکت، ټولو لیوالو داوطلبانو ته په خورا درنښت بلنه ورکوي تر څو ددې شرکت د چاپ ماشینونو لپاره د UPS تدارک پروژې تدارکاتي پروسه کې ګډون وکړي، خپل سر تړلي/ بند آفرونه د شرطپاڼې

د دواطلبۍ ګڼه:004  AHSP/1402/NCB/G- د خوندي سندونو د چاپ دولتی شرکت، ټولو لیوالو داوطلبانو ته په خورا درنښت بلنه ورکوي تر څو ددې شرکت د چاپ ماشینونو لپاره پرزه جات او مصرفي موادو پروژې تدارکاتي پروسه کې ګډون وکړي، خپل سر تړلي/ بند آفرونه

د دواطلبۍ ګڼه:002  AHSP/1402/NCB/G- د خوندي سندونو د چاپ دولتی شرکت، ټولو لیوالو داوطلبانو ته په خورا درنښت بلنه ورکوي تر څو ددې شرکت د اړتیا وړ د خوندي سندونو د چاپ لپاره د ځانګړي امنیتي رنګ تدارک پروژې تدارکاتي پروسه کې ګډون وکړي،

د دواطلبۍ ګڼه:001  AHSP/1402/NCB/G- د خوندي سندونو د چاپ دولتی شرکت، ټولو لیوالو داوطلبانو ته په خورا درنښت بلنه ورکوي تر څو ددې شرکت د اړتیا وړ د خوندي سندونو د چاپ لپاره د امنیتي کاغذ تدارک پروژې تدارکاتي پروسه کې ګډون وکړي، خپل

د دواطلبۍ ګڼه:005-Rebid  AHSP/1402/NCB/G- د خوندي سندونو د چاپ دولتی شرکت، ټولو لیوالو داوطلبانو ته  د دویم ځل لپاره په خورا درنښت بلنه ورکوي تر څو ددې شرکت د۱۴۰۲ کال اړتیا وړ روغنیاتو پروژې تدارکاتي پروسه کې ګډون وکړي، خپل سر تړلي/ بند آفرونه

د داوطلبۍ خبراوی: د دواطلبۍ ګڼه:005  AHSP/1402/NCB/G- د خوندي سندونو د چاپ دولتی شرکت، ټولو لیوالو داوطلبانو ته په خورا درنښت بلنه ورکوي تر څو ددې شرکت د۱۴۰۲ کال اړتیا وړ روغنیاتو پروژې تدارکاتي پروسه کې ګډون وکړي، خپل سر تړلي/ بند آفرونه د