د داوطلبۍ خبروای: د دواطلبۍ ګڼه:خ.س.چ.ا.ش/ ۱۴۰۳/ پ.ک.د/توکي-۹ د خوندي سندونو د چاپ امارتي شرکت، ټولو لیوالو داوطلبانو ته په خورا درنښت بلنه ورکوي تر څو د دې شرکت د اړتیا وړ د یو عراده تیز رفتاره هایلکس نوع موتر ماډل 2018  مستعمل یا

د داوطلبۍ خبروای: د دواطلبۍ ګڼه:خ.س.چ.ا.ش/ ۱۴۰۳/ پ.ک.د/توکي-۷ د خوندي سندونو د چاپ امارتي شرکت، ټولو لیوالو داوطلبانو ته په خورا درنښت بلنه ورکوي تر څو د دې شرکت د اړتیا وړ د چاپ رنګونو د مکس ځانګړی ماشین تدارک پروژې تدارکاتي پروسه کې

د داوطلبۍ خبرراوی: د دواطلبۍ ګڼه:خ.س.چ.ا.ش/ ۱۴۰۳/ پ.ک.د/توکي-۴ د خوندي سندونو د چاپ امارتي شرکت، ټولو لیوالو داوطلبانو ته په خورا درنښت بلنه ورکوي تر څو د دې شرکت د اړتیا وړ د خوندی سندونو د چاپ لپاره ځانګړي امنیتي رنګونو تدارک پروژې تدارکاتي

د داوطلبۍ خبروای: د دواطلبۍ ګڼه:خ.س.چ.ا.ش/ ۱۴۰۳/ پ.ک.د/توکي-۲ د خوندي سندونو د چاپ امارتي شرکت، ټولو لیوالو داوطلبانو ته په خورا درنښت بلنه ورکوي تر څو د دې شرکت د اړتیا وړ د چاپ ماشینونو لپاره (۲) پایې (UPS) تدارک پروژې تدارکاتي پروسه کې

د داوطلبۍ خبروای: د دواطلبۍ ګڼه:خ.س.چ.ا.ش/ ۱۴۰۳/ پ.ک.د/توکي-۱ د خوندي سندونو د چاپ امارتي شرکت، ټولو لیوالو داوطلبانو ته په خورا درنښت بلنه ورکوي تر څو د دې شرکت د اړتیا وړ د ۴۵ قلمه معلوماتي ټکنالوژۍ توکو او وسایلو تدارک پروژې تدارکاتي پروسه

خبراوی:   د دواطلبۍ ګڼه : AHSP/1402/NCB/G-008 پدې اساس د تدارکاتو قانون د دري څلویښتمې مادې، (2) یمې فقرې په نظر کې نیول سره، عمومي خبر ورکول کیږي؛ د افغانستان خوندي سندونو چاپ امارتی شرکت په پام کې لري؛ ددې شرکت اړتیا وړ د

د داوطلبۍ خبراوی: د دواطلبۍ ګڼه:008  AHSP/1402/NCB/G- د خوندي سندونو د چاپ دولتی شرکت، ټولو لیوالو داوطلبانو ته په خورا درنښت بلنه ورکوي تر څو ددې شرکت د اړتیا وړ د خوندي سندونو د چاپ لپاره د امنیتي کاغذ تدارک پروژې تدارکاتي پروسه کې

د قرارداد ورکړې تصمیم خبراوی/اعلان تصمیم اعطای قرارداد: پدې اساس د تدارکاتو قانون د دري څلویښتمې مادې، (2) یمې فقرې په نظر کې نیول سره، عمومي خبر ورکول کیږي؛ د افغانستان خوندي سندونو چاپ دولتي شرکت په پام کې لري؛ ددې شرکت اړتیا وړ

د دواطلبۍ ګڼه:007  AHSP/1402/NCB/G- د خوندي سندونو د چاپ دولتی شرکت، ټولو لیوالو داوطلبانو ته په خورا درنښت بلنه ورکوي تر څو ددې شرکت د اړتیا وړ د یو عراده هایلکس ۲۰۱۲ ماډل (صفر کیلومتر)  تیز رفتار  موټر یا معادل د هغه تدارک پروژې

د قرارداد ورکړې تصمیم خبراوی پدې اساس د تدارکاتو قانون د دري څلویښتمې مادې، (2) یمې فقرې په نظر کې نیول سره، عمومي خبر ورکول کیږي؛ د افغانستان خوندي سندونو د چاپ دولتي شرکت په پام کې لري؛ ددې شرکت اړتیا وړ د هویت

د دواطلبۍ ګڼه:004 Rebid  AHSP/1402/NCB/G- د خوندي سندونو د چاپ دولتی شرکت، ټولو لیوالو داوطلبانو ته په خورا درنښت بلنه ورکوي تر څو ددې شرکت د چاپ ماشینونو لپاره پرزه جات او مصرفي موادو پروژې تدارکاتي پروسه کې ګډون وکړي، خپل سر تړلي/ بند

د دواطلبۍ ګڼه:006  AHSP/1402/NCB/G- د خوندي سندونو د چاپ دولتی شرکت، ټولو لیوالو داوطلبانو ته په خورا درنښت بلنه ورکوي تر څو ددې شرکت د اړتیا وړ د هویت کارتونو د چاپ لپاره د ماشین تدارک پروژې تدارکاتي پروسه کې ګډون وکړي، خپل سر