د دواطلبۍ ګڼه:002 AHSP/1400/NCB/G- د افغانستان د خوندي سندونو د چاپ دولتی شرکت ټولو لیوالو داوطلبانو ته په خورا درنښت بلنه ورکوي تر څو ددې شرکت د ۱۴۰۰ مالي کال د اړتیا وړ روغنیاتو پروژې تدارکاتي پروسه کې ګډون وکړي، خپل سر تړلي/ بند

د قرارداد ورکړې د تصمیم خبراوی/اعلان تصمیم اعطای قرارداد پدې اساس د تدارکاتو قانون د دري څلویښتمې مادې (2) یمې فقرې په نظر کې نیول سره، عمومي خبر ورکول کیږي؛ د افغانستان خوندي سندونو چاپ دولتي شرکت په پام کې لري، ددې شرکت د

پدې اساس د تدارکاتو قانون د دري څلویښتمې مادې (2) یمې فقرې په نظر کې نیول سره، عمومي خبر ورکول کیږي؛ د افغانستان خوندي سندونو چاپ دولتي شرکت په پام کې لري، ددې شرکت د کمپکشن نوعه برښنا برج جوړولو لپاره د اجناسو  پروژې

د دواطلبۍ ګڼه: (AHSP/1400/NCB/G-001) د افغانستان د خوندي سندونو د چاپ دولتی شرکت ټولو علاقمندو داوطلبانو ته په خورا درنښت بلنه ورکوي تر څو ددې شرکت  د معلوماتي ټکنالوژۍ حفظ او مراقبت ریاست د اړتیا وړ ۸ قلمه ای ټي توکو پروژې تدارکاتي پروسه

د دواطلبۍ ګڼه: (AHSP/99/ICB/G-002 (Rebid د افغانستان د خوندي سندونو د چاپ دولتی شرکت ټولو علاقمندو داوطلبانو ته په خورا درنښت بلنه ورکوي تر څو ددې شرکت د تولید ریاست د اړتیا وړ آفست رنګ  پروژې تدارکاتي پروسه کې چې د دویم ځل لپاره

د دواطلبۍ ګڼه: (AHSP/99/NCB/G-012) د افغانستان د خوندي سندونو د چاپ دولتی شرکت ټولو علاقمندو داوطلبانو ته په خورا درنښت بلنه ورکوي تر څو ددې شرکت د معلوماتي ټکنالوژۍ، ساتنې او څارنې ریاست د کمپکشن نوعه برښنا برج جوړولو د اجناسو  پروژې تدارکاتي پروسه

د دواطلبۍ ګڼه: (AHSP/99/ICB/G-007) د افغانستان د خوندي سندونو د چاپ دولتی شرکت ټولو علاقمندو داوطلبانو ته په خورا درنښت بلنه ورکوي تر څو ددې شرکت د تولید ریاست د اړتیا وړ پلیټونو او کیمیاوي موادو پروژې تدارکاتي پروسه کې ګډون وکړي، خپل سر

د دواطلبۍ ګڼه: (AHSP/1400/NCB/NCS-001) د افغانستان د خوندي سندونو د چاپ دولتی شرکت ټولو علاقمندو داوطلبانو ته په خورا درنښت بلنه ورکوي تر څو ددې شرکت د د دفترونو لپاره د ۲۰ ام بی انترنیت پروژې تدارکاتي پروسه کې ګډون وکړي، خپل سر تړلي/

د دواطلبۍ ګڼه: (AHSP/99/ICB/G-002) د افغانستان د خوندي سندونو د چاپ دولتی شرکت ټولو علاقمندو داوطلبانو ته په خورا درنښت بلنه ورکوي تر څو ددې شرکت د تولید ریاست د اړتیا وړ آفست رنګ  پروژې تدارکاتي پروسه کې ګډون وکړي، خپل سر تړلي/ بند

د امنیتي وسایلو پروژې د قرارداد ورکړې تصمیم خبراوی پدې اساس د تدارکاتو قانون د دري څلویښتمې مادې (۲) یمې فقرې په نظر کې نیول سره، عمومي خبر ورکول کیږي؛ د افغانستان خوندي سندونو چاپ دولتي شرکت په پام کې لري، ددې شرکت د

د قرارداد ورکړې د تصمیم خبراوی/ اعلان تصمیم اعطای قراردا پدې اساس د تدارکاتو قانون د دري څلویښتمې مادې (۲) یمې فقرې په نظر کې نیول سره، عمومي خبر ورکول کیږي؛ د افغانستان خوندي سندونو چاپ دولتي شرکت په پام کې لري، ددې شرکت

د شرکت د روغنیاتو پروژی تدارکاتی پړاونو پیل د دواطلبۍ ګڼه:008 AHSP/99/NCB/G- د افغانستان د خوندي سندونو د چاپ دولتی شرکت ټولو علاقمندو داوطلبانو ته په خورا درنښت بلنه ورکوي تر څو ددې شرکت د ۱۳۹۹ مالي کال د اړتیا وړ روغنیاتو پروژې تدارکاتي