د قرارداد ورکړې د تصمیم خبراوی

 د قرارداد ورکړې د تصمیم خبراوی: پدې اساس د تدارکاتو قانون د دري څلویښتمې مادې، (2) یمې فقرې په نظر کې نیول سره، عمومي خبر ورکول کیږي؛ د افغانستان خوندي سندونو…

Continue Readingد قرارداد ورکړې د تصمیم خبراوی