د امنیتي وسایلو پروژې د قرارداد ورکړې تصمیم خبراوی

د امنیتي وسایلو پروژې د قرارداد ورکړې تصمیم خبراوی پدې اساس د تدارکاتو قانون د دري څلویښتمې مادې (۲) یمې فقرې په نظر کې نیول سره، عمومي خبر ورکول کیږي؛…

Continue Readingد امنیتي وسایلو پروژې د قرارداد ورکړې تصمیم خبراوی

د قرارداد ورکړې د تصمیم خبراوی/ اعلان تصمیم اعطای قراردا

د قرارداد ورکړې د تصمیم خبراوی/ اعلان تصمیم اعطای قراردا پدې اساس د تدارکاتو قانون د دري څلویښتمې مادې (۲) یمې فقرې په نظر کې نیول سره، عمومي خبر ورکول…

Continue Readingد قرارداد ورکړې د تصمیم خبراوی/ اعلان تصمیم اعطای قراردا