د شرکت د روغنیاتو پروژی تدارکاتی پړاونو پیل

د شرکت د روغنیاتو پروژی تدارکاتی پړاونو پیلد دواطلبۍ ګڼه:008 AHSP/99/NCB/G-د افغانستان د خوندي سندونو د چاپ دولتی شرکت ټولو علاقمندو داوطلبانو ته په خورا درنښت بلنه ورکوي تر څو…

Continue Readingد شرکت د روغنیاتو پروژی تدارکاتی پړاونو پیل

د معلوماتی تکنالوژی ساتنی او څارنی ریاست اړوند 9 قلمه آی-تی توکو پروژه تدارکاتی پړاونو پیل

د معلوماتی تکنالوژی ساتنی او څارنی ریاست اړوند 9 قلمه آی-تی توکو پروژه تدارکاتی پړاونو پیل                              …

Continue Readingد معلوماتی تکنالوژی ساتنی او څارنی ریاست اړوند 9 قلمه آی-تی توکو پروژه تدارکاتی پړاونو پیل

د شرکت د امنیتی وسایلو پروژی تدارکاتی پړاونو پیل

د دواطلبۍ ګڼه:011 AHSP/99/NCB/G- د افغانستان د خوندي سندونو د چاپ دولتی شرکت ټولو علاقمندو داوطلبانو ته په خورا درنښت بلنه ورکوي تر څو ددې شرکت د امنیتي وسایلو پروژې…

Continue Readingد شرکت د امنیتی وسایلو پروژی تدارکاتی پړاونو پیل